ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2567

เทศบาลเมืองบ้านสวน นำโดยนายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลเมืองบ้านสวน เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของเทศบาลเมืองบ้านสวน ประจำปีงบประมาณ 2567 เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเทศบาลเมืองบ้านสวน ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและมีธรรมาภิบาล” ระหว่างวันที่ 6-8 มีนาคม 2567 ณ จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมทั้งเข้าศึกษาดูงานที่เทศบาลเมืองกาญจนบุรี ในหัวข้อ “การบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล คุณธรรมและความโปร่งใส” พร้อมทั้งรับฟังการบรรยายในหัวข้อ “ความเป็นมาและความสำคัญของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและคุณธรรม จริยธรรม” โดย ดร.สุนทร สุวรรณพร ตำแหน่งเลขาธิการสถานบันฝึกอบรมวิชาการท้องถิ่นไทย , เข้าศึกษาดูงานที่หมู่บ้านพุองกะ ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ ในข้อหัว “ชุมชนคุณธรรม น้อมนำศาสตร์พระราชา”