ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2567

9 ก.ค.67 เวลา 08.30 น. นายมนัส เดชชีวะ รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในโครงการ “สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด และอบายมุข” ณ ห้องประชุมจั่นบรรพตระกูล โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)