ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2565

9 ก.พ.65 เวลา 14.30 น. เทศบาลเมืองบ้านสวนโดย งานส่งเสริมสุขภาพ สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมให้ความรู้ตามโตแล้ว รู้จัก รักให้เป็น ประจำปี 2565 ณ โรงเรียนบ้านสวนอุดม อบรมให้ความรู้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 จำนวน 60 คน เพื่อให้นักเรียนที่เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ในการปรับพฤติกรรมทางเพศ ในวัยรุ่นที่เหมาะสม พร้อมทั้งจัดกิจกรรมให้ความรู้ตามโครงการโภชนาการสมวัย เพื่อเด็กปฐมวัยสุขภาพดี เพื่อให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – 3 จำนวน 60 คน เพื่อให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการเฝ้าระวังทางโภชนาการ และพัฒนาการในเด็กประถมวัย เพื่อให้เด็กมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงมีการเจริญเติบโตของสมองและร่างกายเหมาะสมตามวัย เติบโตเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่า และเป็นอนาคตที่สำคัญของประเทศชาติต่อไป /ให้เด็กมีความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องการบริโภคอาหารถูกหลักโภชนาการ ลดปัญหาภาวะทุพโภชนาการเด็กประถมวัยในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน และ มีพัฒนาการที่สมวัยทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ จิตใจ และสังคมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 จำนวน 60 คน เพื่อให้นักเรียน มีน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์ปกติตามวัย และมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการดูแลสุขภาพตนเองให้ห่างไกลโรคอ้วน ตลอดจนพัฒนากระบวนการเรียนรู้และนำแนวทางการแก้ไขปัญหาสุขภาพในโรงเรียนมาปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้นักเรียนอ้วนมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพ ลดภาวะโรคอ้วนและให้นักเรียนอ้วนมีน้ำหนักตัวลดลง