ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2565

9 ก.ย.65 เวลา 13.00 น. นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน เป็นประธานการประชุมประธานกรรมการชุมชน ครั้งที่ 1/2565 เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการของชุมชน ร่วมหารือเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น รวมทั้งมีการสรุปผลการดำเนินงานตามแผนชุมชนของทุกชุมชน ณ ห้องประชุมยูงรำแพน ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน