ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2564

9 ธ.ค.64 เวลา 08.00 น. นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลเมืองบ้านสวน ร่วมดำเนินกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลเมืองบ้านสวนไม่ทนต่อการทุจริต (Bansuan Zero Tolerance) และประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เพื่อให้สอดครองกับยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 พ.ศ. 2560 – 2564 ตามวิศัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต”