ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2564

9 ธ.ค.64 เวลา 09.00 น. นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยนายเดชณรงค์ ไพบูลย์นันทพงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี คณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมเปิดโครงการส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มสตรีเทศบาลเมืองบ้านสวน หลักสูตร “การประดิษฐ์สายคล้องแมสก์” เพื่อพัฒนาทักษะฝีมือในการประกอบอาชีพให้แก่กลุ่มสตรี สามารถสร้างอาชีพเสริมและถ่ายทอดให้กับสมาชิกสตรีในชุมซน เป็นการสร้างรายได้และส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในการนี้ ได้รับเกียรติจากครูวิทยาลัยเทคนิคบางแสน นางศจีรัตน์ สุวรรณโพธิ์ และคณะ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมยูงรำแพน ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน