ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2565

9 มิ.ย.65 เวลา 09.00 น. นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมเปิดโครงการลดมลพิษจากสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ เพื่อให้ความรู้กับผู้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในเขตเทศบาลฯ รวมไปถึงการสร้างจิตสำนึกที่ดีให้ผู้ประกอบการดูแลสถานที่ประกอบกิจการค้าให้ถูกสุขลักษณะตามหลักสุขาภิบาล โดยได้รับเกียรติวิทยากรจากศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมยูงรำแพน ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน