ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2564

9 ส.ค.64 เวลา 14.00 น. นางจันทนา ทองแดง รองปลัดเทศบาลเมืองบ้านสวน เป็นประธานการประชุมซักซ้อม เพื่อรับการตรวจแบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment: LPA) ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมยูงทอง ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน