ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2565

9 ส.ค.65 เวลา 09.00 น. นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน นายสมโพธิ์ นะมะอะอุ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นายเดชณรงค์ ไพบูลย์นันทพงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วม “โครงการคัดกรองและอบรมให้ความรู้เรื่อง โรคเรื้อรัง/โรคที่พบบ่อยในชุมชน ความผิดปกติและแก้ไขความบกพร่องทางการมองเห็น เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค” เพื่อให้ความรู้เรื่องการดูแลรักษาสุขภาพช่องปาก การส่งเสริมสุขภาพทางสายตา รวมไปถึงการตรวจคัดกรองความผิดปกติและแก้ไขความบกพร่องทางสายตาพร้อมทั้งร่วมให้การต้อนรับ ศ.พิเศษ ดร.นพ.วิชัย เทียนถาวร อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก , นายอภิรัต กตัญญุตานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ,นพ.วิชัย ธนาโสภณฉล นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน ที่เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด “โครงการตรวจคัดกรองและอบรมให้ความรู้เรื่องโรคเรื้อรัง/โรคที่พบบ่อยในชุมชน” และ “โครงการสร้างชุมชนสุขภาวะด้วย สบช.โมเดล 2022: 1 วิทยาลัย 1 ชุมชน เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และร่วมเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงาน “สบช. โมเดล”ในชุมชนบ้านศาลาคู่หมู่ 10 ตำบลบ้านสวน ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างเทศบาลเมืองบ้านสวนกับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี และภาคีเครือข่าย ที่ได้นำร่องสร้างเสริมสุขภาพประชาชนฯและได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลเอกชล ,วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี ,หัวเฉียวแพทย์แผนจีน สาขาศรีราชา และมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี ที่ได้มาร่วมจัดนิทรรศการและให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพให้กับประชาชนชาวบ้านสวน ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านสวน