ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2566

16 พ.ค.66 เวลา 09.00 น. นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมเปิดโครงการสร้างความรอบรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุ สำหรับประชาชนวัยทำงาน อายุระหว่าง 45 – 59 ปี เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ในการดูแลสุขภาพทางด้านร่างกายและจิตใจ ให้เข้าสู่วัยสูงอายุอย่างเป็นสุข โดยได้รับเกียรติจากคุณละเมียด อิฐงาม ประธานชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลพนัสนิคม และคณะ มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมยูงรำแพน ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน