ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2564

นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ นำทีมงานส่งเสริมสุขภาพ ฝ่ายส่งเสริมสาธารณสุข ส่วนบริการสาธารณสุข สำนักสาธารสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้พร้อมมอบใบปลิวประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และ สเปรย์แอลกอฮอล์ ให้แก่ประชาชนวัยทำงานในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ระลอกใหม่ ในสถานที่ทำงาน ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี , และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดชลบุรี