ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2564

นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการกลุ่มแม่บ้านเกษตรตำบลบ้านสวน ครั้งที่ 3/2564 โดยวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตำบลบ้านสวน ได้รับรู้ข่าวสาร มีการปรึกษาหารือวางแผนการดำเนินงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ เสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มแม่บ้าน รวมถึงเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกกลุ่มแม่บ้านกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ อาคารอเนกประสงค์ ชุมชนบ้านหนองตะโก ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี