ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2564

นายมนัส เดชชีวะ รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ได้ลงพื้นที่เพื่อมอบเตียงนอนสำหรับผู้ป่วย และรถเข็นสำหรับคนพิการ แก่ประชาชนในพื้นที่เทศบาลเมืองบ้านสวน จำนวน 2 ครอบครัว เพื่อให้คนพิการสามารถฟื้นฟูสมรรถภาพทางด้านร่างกาย และดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขตามที่ตนเองพึงได้รับ