ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2564

นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน เป็นประธานการประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการรับลงทะเบียนรับวัคซีนซิโนฟาร์ม ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน ถึง 2 กรกฎาคม 2564 ณ จุดลงทะเบียนทั้ง 9 จุดทั่วเขตพื้นที่เทศบาลเมืองบ้านสวน และการเตรียมความพร้อมลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ ผ่านช่องทาง https://forms.gle/o8nqgrtMirDvAeB69 ณ ห้องประชุมยูงเพชร ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน