ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2564

28 มิ.ย.64 เวลา 15.00 น. นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมโครงการตลาดสดน่าซื้อ เคียงคู่อาหารปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการ/ผู้ค้ามีการเฝ้าระวังคุณภาพอาหารในตลาดให้มีความสะอาดปราศจากเชื้อโรคและสารปนเปื้อนที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคและสร้างความตระหนักในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)พร้อมทั้งกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้พร้อมมอบใบปลิวประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และ สเปรย์แอลกอฮอล์ ให้กับผู้ประกอบการค้าขายอาหาร จำนวน 1 แห่ง คือ ตลาดบรรณเกษม