ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2564

30 มิ.ย.64 เวลา 13.00 น. นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมการประชุมสมาชิกศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลบ้านสวน ครั้งที่ 2/2564 โดยวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกของกลุ่มฯ ได้รับรู้ข่าวสาร มีการปรึกษาหารือวางแผนการดำเนินงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ รวมถึงการเสนอความคิดในการพัฒนาท้องถิ่น ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลบ้านสวน