ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2564

30 มิ.ย.64 เวลา 15.00 น. เทศบาลเมืองบ้านสวน โดยนางสาวนันทวัน สิริดำรงชัย เลขานุการนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยนายชัยภัทร วิริยะประเสริฐ ประธานสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาล และงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมโครงการตลาดสดน่าซื้อ เคียงคู่อาหารปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการ/ผู้ค้ามีการเฝ้าระวังคุณภาพอาหารในตลาดให้มีความสะอาดปราศจากเชื้อโรคและสารปนเปื้อนที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคและสร้างความตระหนักในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)พร้อมทั้งกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้พร้อมมอบใบปลิวประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และ สเปรย์แอลกอฮอล์ ให้กับผู้ประกอบการค้าขายอาหาร จำนวน 1 แห่ง คือ ตลาดนัดตึกน้ำ