ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2565

เทศบาลเมืองบ้านสวน เข้ารับการประเมินผลงาน การปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเข้ารับรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2565 “ด้านการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม” ในการขอพบปะพูดคุยและสนทนากลุ่ม กับตัวแทนประชาคมในพื้นที่ ผ่านโปรแกรม ZOOM Cloud Meetings โดยมีนายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ตัวแทนคณะกรรมการชุม ตัวแทนผู้นำกลุ่มชุมชน/สภาองค์กรชุมชน เข้าร่วมรับการประเมินในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมยูงทอง ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน