ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

นายกจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน เข้าใจถึงปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนชาวบ้านสวนทุกท่าน ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคเชื้อโวรัสโคโรนา (covid-19) จึงได้จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมและเปิดโอกาสให้ “ผู้ที่ลงทะเบียนไม่ทัน” มาลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือ 1,000 บาท ต่อ 1 ครัวเรือน (ทะเบียนบ้านเฉพาะคนบ้านสวนเท่านั้น) โดยได้ขยายเวลาการลงทะเบียน ระหว่างวันที่ 24 – 27 เมษายน 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ ศูนย์ราชการสะดวก ชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน