ข่าวกิจกรรม Facebook

? ขอเชิญคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน

♿ เข้าร่วมโครงการ ห่วงใยใส่ใจคนพิการ

? วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562 ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านสวน

? เอกสารและหลักฐานที่ต้องเตรียม
✅ บัตรหรือสมุดประจำตัวคนพิการที่ยังไม่หมดอายุ
✅ บัตรประจำตัวประชาชน

❌ หมดเขตรับสมัคร 29 พฤศจิกายน 2562

? สอบถามเพิ่มเติมที่กองสวัสดิการสังคม ชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน หรือโทร 038-184555 ต่อ 8