ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

?‍♂ ขอเชิญประชาชนชาวบ้านสวน เข้าร่วมรับฟัง การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมยูงทอง ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน