ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

? ขอเชิญประชาชนชาวบ้านสวน เข้าร่วมโครงการ #ฝึกอาชีพระยะสั้น ในหลักสูตร “การพัฒนานักขายออนไลน์”

?‍? เริ่มเรียนวันที่ 24, 25, 26 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 – 15.00 น. (3 วัน 1 หลักสูตร)

? หากพี่น้องประชาชนท่านใดสนใจ สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ กองสวัสดิการสังคม ชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน 038-184555 ต่อ 4202 ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

? ฟรี ! ไม่มีค่าใช้จ่าย

** สำหรับพี่น้องประชาชนชาวบ้านสวนเท่านั้น ‼
เอกสารหลักฐานที่ใช้สมัคร บัตรประจำบัตรประชาชน ?

#ฝึกอาชีพระยะสั้น
#การพัฒนานักขายออนไลน์