ข่าวกิจกรรม Facebook

ขอเชิญประชาชนชาวบ้านสวน เข้าร่วมรับฟัง การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ในวันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมยูงทอง ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน