ข่าวกิจกรรม Facebook

? ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับเมือง ?

?‍♂ เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562

? ในจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ศาลาประชมคมเทศบาลเมืองบ้านสวน

? ร่วมคิด ร่วมทำ และร่วมพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านสวนของพี่น้องประชาชนไปด้วยกัน