ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายในกิจกรรม“เล่าเรื่องเมืองเขตเศรษฐกิจพิเศษในแบบของคุณ : Every Picture Tells a Story”

  • กรมการปกครอง โดยกองวิชาการและแผนงาน ร่วมกับ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดทำกิจกรรมประกวดภาพถ่าย “เล่าเรื่องเมืองเขตเศรษฐกิจพิเศษในแบบของคุณ : Every Picture Tells a Story”เพื่อให้บุคลากรของกรมการปกครองทุกท่าน ได้มีโอกาสสร้างสรรค์สิ่งใหม่และเสนอมุมมองการปฏิบัติราชการผ่านภาพถ่ายที่สะท้อนความเป็นตัวตนของ “คนกรมการปกครอง” อย่างมีเอกลักษณ์และโดดเด่น สามารถถ่ายทอดมุมมองของตนเองในบริบทการทำงานของฝ่ายปกครองในการขับเคลื่อนเขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศไทย ผ่านการเล่าเรื่องจากชุดภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด 2 หัวข้อ ได้แก่ (1) เล่าเรื่องพิเศษของเมืองพิเศษ – Bring the Best Out of SEZ และ (2) สายสัมพันธ์เศรษฐกิจท้องถิ่นกับผู้คน- Connecting Local Economy and People  และเปิดโอกาสให้กับประชาชนทั่วไปได้มีส่วนร่วมในการนำเสนอมุมมองต่อเขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศไทยร่วมกับหน่วยงานภาครัฐอย่างใกล้ชิด ในหัวข้อ ท่องเที่ยววิถีไทยสไตล์ SEZ – SEZ More Fun
  • ดย กองวิชาการและแผนงาน กรมการปกครองจะพิจารณานำชุดภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลและชุดภาพถ่ายที่เข้าร่วมกิจกรรมไปจัดแสดง ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ช่องทางออนไลน์ “กรมการปกครอง Fan Page” และ/หรือสื่อสิ่งพิมพ์อื่น ๆ เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ อันจะนำไปสู่แนวคิด/วิธีการที่ทันสมัยในการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในระยะต่อไป 
  • รายละเอียดกิจกรรมตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้  https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1OI11rtPURFDBB-DAcK1zrvzjJftTZTCx หรือติดต่อสอบถามได้ที่ ส่วนวิเทศสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน กรมการปกครอง 0 2222 6204 #ประกวดภาพถ่าย #เขตเศรษฐกิจพิเศษ #เล่าเรื่องเมืองเขตเศรษฐกิจพิเศษ #PhotoContest #SpecialEconomicZone #SEZ