ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

ขอแสดงความยินดีกับ นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านการศึกษา ประจำปี 2562 ที่มีการปฏิบัติภารกิจด้านการจัดการศึกษาดีเด่น จากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น