ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2564
ภาพบรรยากาศที่โรงพยาบาลชลบุรี ร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี เทศบาลเมืองบ้านสวน จัดสรรวัคซีนโควิด-19
ให้กับกลุ่มประชาชนทั่วไป กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และกลุ่มผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง ที่ได้ลงทะเบียนกับหมอพร้อม ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านสวน 
โดยมีนายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน ร่วมตรวจความเรียบร้อย