ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข โครงการตรวจสุขภาพเชิงรุก ตามพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคราราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2567 ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านสวน