ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง รวมพลังบ้านสวน ลด ละ เลิก บุหรี่ โดยอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน ในวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารศูนย์บริการสาธารณสุข(แห่งที่ 2) เทศบาลเมืองบ้านสวน