ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุบาล ...
อ่านเพิ่มเติม
/ รับสมัครงาน
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน กรณีบรรจุบุคลากรในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านสวนที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัลโคโรน่า 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ. 2565 ...
อ่านเพิ่มเติม
/ รับสมัครงาน
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านสวนที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัลโคโรน่า 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ และกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก ประจำวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ...
อ่านเพิ่มเติม
/ รับสมัครงาน
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ...
อ่านเพิ่มเติม
/ รับสมัครงาน