ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

ครม. มีมติเห็นชอบปรับปรุงโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” มีรายละเอียดดังนี้1. ปรับปรุงขอบเขตการใช้สิทธิ์การจองห้องพักจากเดิม ปชช จองห้องพักได้ไม่เกิน 10 คืน / 1 ท่าน โดยเพิ่มสิทธิ์การจองห้องพักเพิ่มอีก 5 คืน เป็นทั้งสิ้น 15 คืน / 1 ท่าน 2. การเพิ่มโควตาห้องพักในโครงการ จากเดิม 5 ล้านคืน เพิ่มโควต้าอีก 1 ล้านคืน รวมทั้งสิ้น 6 ล้านคืน 3. การขยายระยะเวลาดำเนินโครงการ จากเดิมจะสิ้นสุด 31 มกราคม 2564 ขยายไปจนถึง 30 เมษายน 2564 4. การขยายระยะเวลาการจองห้องพัก จากเดิมสามารถจองห้องพักได้ตั้งแต่เวลา 06.00 น. – 21.00 น. ได้ขยายไปจนถึง 24.00 น.