ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี อาศัยอำนาจตามมาตรา 35 ของพ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ออกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อ เพื่อป้องกันการระบาดโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ปิดสถานบริการ โรงภาพยนตร์ โรงนวด สปา เสริมความงาม สนามมวย ฟิตเนส ตั้งแต่ 18-31 มีนาคม 2563

งดการจัดกิจกรรมที่จะทำให้คนรวมกันจำนวนมาก สถานที่ทำงานลดความแออัด เหลื่อมเวลาทำงาน จัดที่นั่งห่างอย่างน้อย 1 เมตร และอาจทำงานที่บ้าน

ห้างสรรพสินค้า ตลาด สถานที่ราชการ ให้คัดกรองอุณหภูมิก่อนเข้าอาคาร จัดหาเจลล้างมือ ทำความสะอาดพื้นผิวต่างๆ และจำกัดจำนวนคนเข้าใช้บริการ

ร้านค้า ร้านอาหาร รวมถึงระบบขนส่งสาธารณะ ให้มีมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อ เช่น ให้พนักงานสวมหน้ากาก จัดหาเจลล้างมือ ทำความสะอาดฆ่าเชื้อ

หากไม่ปฏิบัติตาม มีความผิดจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ