ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

?‍? ขอความร่วมมือผู้ประกอบการร้านอาหาร ตลาดสด ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน

? สวมหน้ากากอนามัย ไม่ใช้มือหยิบจับอาหารโดยตรง
หมั่นล้างมือทุกครั้งก่อนปรุงอาหาร ล้างภาชนะ อุปกรณ์ให้สะอาด ตามหลักสุขาภิบาลอาหาร และจัดให้มีที่ล้างมือ พร้อมสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดมือ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

#covid19