ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

12 พ.ค.63 เวลา 09.00 น. นายชัยเดช ชิตวิเศษ รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยงานป้องกันการติดยาและสารเสพติด ร่วมดำเนินโครงการส่งเสริมการดูแลตนเองในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 โดยการให้ความรู้ในการดูแลตนเอง พร้อมทั้งแจกหน้ากากอนามัยให้กับกลุ่มเปราะบางในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน ณ ทัณฑสถานหญิงชลบุรี