บ้านสวนมีดีประเภทสินค้าเกษตร

ข้อมูลผู้ประกอบการ

นางสาวชลธิชา หวังสาสุข บ้านเลขที่ 22/67 หมูที่ 9 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

เบอร์โทรศัพท์ 082-9583843

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์ “ชุดปลูก ทานสุข Hydro Box ผักไร้ดิน”

          จุดเริ่มต้นมาจากผู้ผลิตมีโอกาสได้เข้าร่วมอบรมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชาและเกิดความสนใจการปลูกผักไร้ดิน จึงนำความรู้ที่ได้รับมาต่อยอด โดยเริ่มจากการปลูกผักตามคู่มือ ระยะแรกได้ปลูกเป็นแบบแปลงใหญ่ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา แต่ด้วยระยะทางไกลจากบ้านพัก จึงคิดหาวิธีปลูกผักไร้ดิน ที่สามารถปลูกได้ในพื้นที่จำกัดที่เหมาะกับสังคมเมือง จึงได้ทดลองคิดหาวิธีทำมีลองผิดถูกบ้างจนได้วิธีการปลูก โดยใช้กล่องโฟมขนาดเล็ก น้ำหนักเบา สามารถเคลื่อนย้ายได้ง่าย และยังได้พัฒนาปรับปรุงการใช้ปุ๋ยที่มีอัตราส่วนเหมาะสมสำหรับการปลูกผักไร้ดินด้วยกล่องโฟม

ขั้นตอนและกระบวนการการผลิต (วิธีการปลูกตามคู่มือ)

ต้องมีอุปกรณ์ดังนี้

          – เมล็ดพันธุ์ผัก ไว้ในตู้เย็น (ช่องธรรมดา)                        – ปุ๋ย A

          – กระถางสำหรับปลูก                                            – ปุ๋ย B

          – Hydro Box (กล่องโฟม) พร้อมฝากล่องที่เจาะรูแล้ว         – หลอดฉีดยาเพื่อตวงปุ๋ย

          – ฟองน้ำสำหรับเพาะ                                            – ไม้สำหรับคนปุ๋ย