ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

23 มิ.ย.63 เวลา 09.00 น. ว่าที่ ร.ท.หาญณรงค์ เกิดคล้าย ปลัดเทศบาลเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยรองปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคมลงพื้นที่ตรวจประเมินผลการปฏิบัติการ โครงการส่งเสริมการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง“กิจกรรมปลูกผักสวนครัว เพื่อความมั่นคงทางอาหาร” ระหว่างวันที่ 22 – 23 มิถุนายน 2563 ณ ชุมชนทั้ง 47 ชุมชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองบ้านสวน