ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

1 ก.ค.63 เวลา 09.00 น. นางนิตยา เจนทวีพรกุล รองปลัดเทศบาลเมืองบ้านสวน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ลงพื้นที่ตรวจศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านสวน ที่เปิดเรียนวันแรก ให้เป็นไปตามแนวทางที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด