ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2562

27 พ.ย.62 เวลา 16.30 น. เทศบาลเมืองบ้านสวน โดยงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินงานตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหาร ครั้งที่ 1 เพื่อเป็นการเฝ้าระวังสารปนเปื้อนในอาหาร 5 ชนิด และให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการแผงค้าในตลาดเพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวนได้ซื้ออาหารที่ปลอดภัยโดยตรวจสอบจำนวน 4 ตลาด คือ ตลาดนัดใหม่ธารา , ตลาดนัดเอสพี , ตลาดนัดตึกน้ำ และตลาดบรรณเกษม(ตลาดบ้านสวน)