ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ภายในซอยบ้านสวน – เลี่ยงเมือง ๓๐ หมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านสวน