ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

1 เม.ย.63 เวลา 17.00 น. เทศบาลเมืองบ้านสวน โดยสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการติดตามการประกอบกิจการตลาดในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวนเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จำนวน 6 ตลาด ดังนี้

1. ตลาดนัดซอย 11
2.ตลาดแม่ละมัย
3.ตลาดนัดเอสพี
4.ตลาดนัดเพชรสยาม
5.ตลาดนัดซอย 9
6. ตลาดบรรณเกษม