ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

28 ก.พ.63 เวลา 09.00 น. นายชัยเดช ชิตวิเศษ รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท และองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชวน จังหวัดชัยภูมิ ที่มาเข้าศึกษาดูงานในเรื่อง “การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี” และ “การต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น” ณ ห้องประชุมยูงรำแพน ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน