ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

1 เม.ย.62 เวลา 09.00 น. เทศบาลเมืองบ้านสวน โดยพนักงานกองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและมอบเครื่องอุปโภคบริโภค จากกองทุนสวัสดิการคนบ้านสวนให้แก่ผู้ด้อยโอกาสที่อยู่ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน ประจำเดือนเมษายน 2563 จำนวน 91 ราย