ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

? เทศบาลเมืองบ้านสวน ขอเชิญน้องๆ หนูๆ ร่วมกิจกรรมประกวด #คัดลายมือ

✅ ระดับประถมศึกษาตอนตอน ป.1 – ป.3
✅ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ป.4 – ป.6
✅ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1 – ม.3

? ชิงทุนการศึกษามูลค่ากว่า 10,000 บาท

? ผู้ใดสนใจสามารถยื่นขอรับใบสมัครได้ที่ กองการศึกษา ชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน (ภายในวันที่ 27 กรกฎาคม 2563)

** เฉพาะนักเรียนในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวนเท่านั้น