ข่าวกิจกรรม Facebook

18 พ.ย.62 เวลา 13.30 น. จักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมการประชุมประชาคมระดับเมือง เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2562 พร้อมกับคัดเลือกคณะกรรมการสนับสนุนเทศบาลเมืองบ้านสวน , คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านสวน , คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านสวน โดยมีประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองบ้านสวนเข้าร่วมประชาคมในครั้งนี้ ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านสวน