ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

7 ส.ค.63 เวลา 08.30 น. นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมโครงการตรวจคัดกรองและอบรมให้ความรู้เรื่อง โรคเรื้อรัง / โรคที่พบบ่อยในชุมชน / ความผิดปกติและแก้ไขความบกพร่องทางการมองเห็น เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ . พร้อมทั้งมีกิจกรรมการคัดกรองสุขภาพ สำหรับประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองบ้านสวน เช่น เจาะเลือด , X-ray ปอด , ตรวจปัสสาวะ , คัดกรองสายตา , คัดกรองมะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก , ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ เป็นต้น ตลอดจนมีการบรรยายให้ความรู้เรื่องโรคทั่วไปในการป้องกันการเกิดโรค Metabolic , การเลือกรับประทานอาหารไม่เค็ม , การเฝ้าระวังโรคหลอดเลือดหัวใจและภาวะเสี่ยงจากไขมันในเลือดสูง และให้ความรู้เรื่องการแพทย์แผนจีนเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ ** สามารถรับผลตรวจสุขภาพ พร้อมแว่นตาในวันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 12.00 น. ที่ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านสวน . โดยได้รับการสนับสนุนจาก โรงพยาบาลชลบุรี, โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ,โรงพยาบาลเอกชล,คลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียวศรีราชา , คลินิกเทคนิคการแพทย์ แล็บเฮ้าส์ ชลบุรี ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านสวน