ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

10 ก.ค.63 เวลา 08.30 น. เทศบาลเมืองบ้านสวน โดยงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอเมืองชลบุรี ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และทำหมันสุนัขจรจัด ณ มูลนิธิไตรคุณธรรม หมู่ที่ 5