ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

เมื่อวันที่ 1-2 มิ.ย.63 นางนิตยา เจนทวีพรกุล รองปลัดเทศบาลเมืองบ้านสวน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกสื่อการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อพิจารณาคัดเลือกวัสดุ สื่อการเรียนการสอน ให้กับเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวน ทั้ง 6 แห่ง