ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

18 มี.ค.63 เวลา 09.00 น. นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน มอบหมายให้งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อละอองละเอียด ด้วยเครื่อง ULV ณ.
1. ศูนย์เด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวน หมู่ 5
2. ศูนย์เด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวน หมู่ 10
3. วิทยาลัยเทคโนโลยีชลพินิจ
4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวน โรงเรียนวัดอรัญญิกาวาส