ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

24 มี.ค.63 เวลา 09.00 น. นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน มอบหมายให้งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อละอองละเอียด ด้วยเครื่อง ULV ณ บริษัทติ่งขนส่ง , การประปาส่วนภูมิภาคชลบุรี ม.3 , การประปาเขตชลบุรี