ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

18 มิ.ย.63 เวลา 14.00 น. นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ร่วมรับมอบเตียงนอนสำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 หลัง จากครอบครัวอาจวารินทร์

เพื่อนำไปส่งต่อให้ผู้ด้อยโอกาส และผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองบ้านสวนต่อไป ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน